X

FEMKO Yardım?

0232 486 17 11 Pazartesi - Cuma 09:00 - 17:30 arası

MOBİL VİNÇ

PERİYODİK KONTROLÜ

"Büyük bir kazayı önlemek için küçük bir hareket yeter."

MOBİL VİNÇ GİBİ İŞ EKİPMANLARININ KUSURLU HALLERDE YA DA YANLIŞ KULLANILMASI NETİCESİNDE ÇOK SAYIDA ÜZÜCÜ KAZALAR YAŞANABİLMEKTEDİR.

PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI GÜVENLİ ÇALIŞMA KOŞULLARININ GEREĞİDİR.

~ FEMKO ~

FEMKO MUAYENE, UZMAN EKİP VE EKİPMANLARI İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TÜRKAK AKREDİTASYONLU MOBİL VİNÇ MUAYENELERİNDE, İLGİLİ EKİPMANIN KALDIRMA İŞİNİ GÜVENLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİREBİLDİĞİNİ VE TEST GEREKLİLİKLERİNİ SAĞLADIĞINI KONTROL EDEREK, TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİ, UYGUNSUZLUKLARI VEYA TEHLİKELİ DURUMLARI RAPORLAR.

~ FEMKO ~

YASAL
MEVZUAT!

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği“ ne göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak amacıyla, işletmenizde bulunan forklif ve istif makinalarının periyodik kontrollerinin yılda en az 1 kere yaptırılması kanunen zorunludur.

KONTROL KRİTERLERİ

MOBİL VİNÇ periyodik kontrol muayenesi ile ilgili, yasal mevzuat ve standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek olan kontroller öncesinde firmalar tarafından mutlaka gerekli ön hazırlıkların yapılması gerekmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
İş Sağlığı ve Güvenliği konusu çerçevesinde bir ürünün temel gereklilikleri incelendiğinde, sadece üretim aşamasında değil, üretiminden sonra piyasaya arzı ile birlikte kullanım koşullarına bağlı düzenli olarak bir takım kontrollerin devamlılığı esastır. Piyasaya sunulan, hâlihazırda kullanılmakta olan ürünlerin veya iş ekipmanlarının da periyodik muayene ve kontrollerinin yaptırılması zorunluluk arz etmektedir.

“AKREDİTE bir A-Tipi Muayene Kuruluş olan FEMKO, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Mobil Vinç muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar. Yapılan bu kontroller ulusal ve uluslararası Mobil Vinç standartlarında ifade edilen ve belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.”
6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereğince oluşturulan 25.04.2013 tarih & 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır.

Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. Mobil Vinçler de bir kaldırma iletme ekipmanı olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.”
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin, Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında 1 (bir) yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.

Bu sebeple; Mobil Vinçlerin kullanım sıklığına göre "YILDA EN AZ 1 (BİR)” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.”
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre; işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için "İŞVEREN" gerekli tüm tedbirleri alır maddesi bulunmaktadır.

Bu sebeple İşveren;
a) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamalıdır.
a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat etmelidir.
b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri almalıdır.
c) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının; Periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamalıdır.
6331 Sayılı İSG Kanunu çerçevesinde, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, işletmede bulunana ekipmanlar ve tesisatlar ile ilgili olarak gerekli kontrollerin yaptırılmaması söz konusu ise,

İlgili Kanunun 10.maddesi olan "Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma" maddesi çerçevesinde, 26/1-ç Ceza Maddesi gereği, Kanun Maddesinde Sözü Edilen "10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak." fiili nedeniyle işverene çalışan sayısına bağlı olarak "2.026 ₺ ile 6.078 ₺" arasında cezai işlem uygulanmaktadır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
4 Nisan 2017 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesi’nin 30047’nci sayısında “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından eğitimlerini almış kişiler bu kontrolleri yapabilmektedir. Bunun dışında periyodik kontrol hizmetini yapacak kuruluşlar için ise hizmet yeterliliği belgesi almış olması veya "AKREDİTE" olması zorunluluğu aranmaktadır.

“Akredite bir A-tipi muayene kuruluş olan Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Mobil Vinç muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar. Yapılan bu kontroller ulusal ve uluslararası Mobil Vinç standartlarında ifade edilen ve belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.”
“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen kaldırma iletme ekipmanları grubunda bulunan Mobil Vinç ile ilgili ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir form hazırlanır. Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile birlikte yük deneyleri de yapılarak rapora işlenir. Oluşturulan rapor, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.”
Bir ekipmanın kontrolü sonucunda elde edilen veriler çerçevesinde; "hafif kusurlu" veya "ağır kusurlu" olmak üzere incelenen kontrol kriterleri o ekipmanının kullanımının "GÜVENLİ" mi yoksa "SAKINCALI" mı olduğunu belirlemektedir.

Yapılan tespitler sonucu eğer ağır kusurlu bir durum olmaması halinde, Kontrolü yapılan Mobil Vinç'in inceleme kriterlerine sürekli uyması şartı ile bir sonraki kontrol tarihine kadar kullanılması “GÜVENLİDİR” şeklinde bir rapor düzenlenir.

Yapılan incelemelerde ağır kusurlu sayılan bir kritik inceleme maddesinde uygunsuzluk olması halinde ise, Kontrolü yapılan Mobil Vinç'in inceleme kriterlerine sürekli uyması şartı ile bir sonraki kontrol tarihine kadar kullanılması “SAKINCALIDIR” şeklinde bir rapor düzenlenir.
Takip kontrolü; Mobil Vinç periyodik kontrolünde belirlenen uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine dair A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılan gözetim faaliyetidir.

İş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının uygun olmadığının belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar güvenle kullanılabileceği ibaresinin de yer aldığı ikinci bir belge düzenlenir. Firmanın ilk denetimi sırasında ekipmanın kullanılması açısından sakınca doğurabilecek bir uygunsuzluk bulunmaması halinde firmaya ikinci kontrol uygulanmaz.
Lastik Tekerlekli Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
Paletli Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
Kamyonüstü Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
Mobil Kren Periyodik Kontrolü
Hiyap Vinç Periyodik Kontrolü
Kablolu Vinç Periyodik Kontrolü
Konsol Vinç Periyodik Kontrolü
Ayaklı Vinç Periyodik Kontrolü
Döner Vinç Periyodik Kontrolü
Köprülü Vinç Periyodik Kontrolü
Yükleme Köprüsü Özel Vinç Periyodik Kontrolü

Birlikte Çözelim

Femko Corporation, işletmenizde bulunan ekipmanların periyodik kontrollerini yasal mevzuatlara uygun, uzman denetçileriyle ve yenilikçi metodlarla çözümlemek adına kurulmuş profesyonel bir denetim kuruluşudur.

BİZE GÜVENEN PROFESYONELLER

Denetim hizmeti sunduğumuz daha fazla firma bilgisi için lütfen irtibat sağlayınız.
X
Forklift Muayenesi

Forklift gibi kaldırma iletme makinalarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması neticesinde çok sayıda üzücü kazalar yaşanmaktadır. Forkliftlerin periyodik muayenelerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal mevzuatların zorunlu kıldığı bir uygulamadır..

Hemen İncele

Mobil Vinç Muayenesi

Mobil vinç araç üstünde bulunan ve istenilen yere gidip ağır yükleri kaldırabilen vinçlere denir. 50 ton civarı ağırlığa kadar ağır yükleri kaldırabilen mobil vinçlerin bir çok çeşidi bulunmaktadır. İş makinasına benzeyen mobil vinçler inşaat şantiyelerinde, ağır vasıta araçları kaldırmada, konteynır kaldırmada, makine endüstrisinde ve ağır yükleri kaldırabilen her yerde kullanılmaktadırlar.

Hemen İncele

Transpalet Muayenesi

İşletmenizde bulunan transpalet ve istif makinaları kaynaklı, çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği için gerekli olan periyodik muayene ve kontrolleri uzman mühendislerimiz eşliğinde gerçekleştirerek, uygunsuzlukların tespiti ve raporlanması noktasında Femko Muayene sizlere profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Hemen İncele

İş Makinesi Muayenesi

İş makinaları insanların yapamayacağı ağır işleri yapan makinalara iş makinası denir. Ağır işleri kısa zaman da yapabilen iş makinaları genellikle inşaat sektöründe, kazı işlerinde, yükleme işlerinde ve bunun gibi bir çok ağır işlerinde kullanılırlar. Çok pahalı olan bu makinalar kepçe, Kazıcı, Yükleyici, Ekskavatör, Greyder, Dozer, Kamyonet, Kamyon, Tır, Skyreper, Beton pompası ve bunun gibi büyük makinalar iş makinalarıdır.

Hemen İncele

Vinç Muayenesi

Vinçlerin güvenli ve ekonomik olarak çalışması için periyodik kontrollerinin ve korucu bakımların yapılması gereklidir. Vinçlerin en önemli elemanları olan kancalar ve halatlar günlük gözden geçirilmeli ve normal olmayan bir durum gözlenmesi durumunda, gerekli tedbirler alınmalıdır. Planlı ve koruma amaçlı yapılan bakım, halatlarda oluşabilecek tehlikeli durumların zamanında tespit edilmesini sağlamakta, güvenliği tehlikeye düşürecek ve büyük ekonomik kayıplara sebep olabilecek aksaklıkları önlemekte ve tesisin verimini arttırmaktadır.

Hemen İncele

Kule Vinç Muayenesi

Kule vinçler devrilme riski yüksek olan vinçlerdir. Bu nedenle kötü hava koşullarında özellikle rüzgarlı havalarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca bu vinçler kaldırabileceği kadar yük kaldırmalıdır. Özellikle yatayda en uçta bulunan kısıma verilecek ağırlık dikkate alınmalı ve ona göre yük yüklenmelidir.

Hemen İncele

Caraskal Muayenesi

Caraskal ağır yükleri manuel olarak kaldırabilmeye yarayan kaldırma aracıdır. Üzerinde bulunan sabit kancası ile sabit bir yere tutturulan caraskal daha sonra zincirleri üzerindeki kancayı yüke takarak elle diğer zinciri çekerek yükü kaldırmayı sağlıyor. Bu tarz kaldırma araçları genellikle sanayilerde, fabrikalarda, tershaneler de ve tamirhanelerde kullanılırlar.

Hemen İncele

Zincirli Çektirme Muayenesi

Halatlı çektirme yük kaldırma ve çektirme işlerini kolaylıkla yapan kaldırma iletme ekipmanıdır. Halatlı çektirme “Trifor” olarakta bilinmektedir. Halatlı çektirme genellikle çekme işlerinin yapıldığı yerlerde yani inşaat sektöründe, asansör montajlarında, dağcılık sektöründe, yolda kalmış araçları çekmede ve herhangi bir yükü çekmede kullanılmaktadır. Halatlı çektirme kullanılırken mutlaka kapasitesi kadar yükleri çektirilmelidir. Her ne kadar aşırı yüklere karşı emniyeti bulunsa da yinede dikkat edilmelidir. Halatlı çektirme devamlı olarak ağır yükleri çektirdiği için zamanla halatlı çektirme ekipmanları deformasyona uğrayabilir. Buda iş kazalarına neden olabilir. Bunun önüne geçmek için mutlaka bakım ve periyodik kontrollerinin yapılması gerekir. Kontrollerin yapılması hem iş kazalarının önüne geçer hemde halatlı çektirmenin performansını arttırır.

Hemen İncele

Araç Kaldırma Lifti Muayenesi

Çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği için, bünyenizde bulunan araç kaldırma liftlerinin ve servis liftlerinin gerekli kontrollerini gerçekleştirmek ve yapılan muayeneler sonucundaki tespitlerin raporlanması noktasında, uygunsuzlukların giderilmesinden tüm işletmeler sorumlu bulunmaktadır.

Hemen İncele

Platform Periyodik Muayenesi

Platformlar, gelişen teknoloji ile birlikte her ne kadar daha da güvenilir hale gelseler bile yine de dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar bulunmaktadır. Yük platformları her hangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Hemen İncele

Asılı Erişim Donanımı Muayenesi

Asılı erişim donanımı yüksek katlı binaların tepesine yerleştirilen kaldırma aracıdır. Bu kaldırma aracı genellikle binaların dış cephesini temizlemek ve tamiratları yapmak için kullanılır. Binanın tepesine sabitleştirilen asılı erişim donanımı istenilen yere doğru dönebilmektedir.

Hemen İncele

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu

Yükseltilebilen seyyar iş platformu adından da anlaşılacağı gibi taşınabilir bir platform görevi görmektedir. Mobil bir kamyonet üzerine veya 4 tekerlekli bir mekanizmanın üzerine yerleştirilen seyyar iş platformu ile istenilen yüksekliklere çıkarak iş yapabilmektedir.

Hemen İncele

Sütunlu Çalışma Platformu Muayenesi

Sütunlu çalışma platformu yüksek katlı binaların cephesine kurulan çalışma platformudur. Bu platform sayesinde binaların cephesinde oluşan hasarlar giderilir.

Hemen İncele

Yürüyen Merdiven Muayenesi

Yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar, basamakları devamlıi olarak dönen bir düzenek üzerine yerleştirilmiş, elektrik tahrikli olarak çalışan merdivenlerdir. İnsanları aşağı yönde veya yukarı yönde taşımaya yararlar. Asansörlere göre daha fazla insan taşıyabilen Yürüyen merdiven ve bantlar yıllık kontrol olarak muayeneye tabiki ekipmanlardır.

Hemen İncele

X
Kalorifer Kazanı Muayenesi

Kalorifer kazanı merkezi sistemlerde özellikle kullanılan binadaki tüm kaloriferleri ısıtmaya yarayan kazandır. Kömür v.b gibi yakıtlar ile yakılan kalorifer kazanı ısınarak sıcak suyu ısıtır. Merkezi sistem ise sıcak suyu kaloriferlere dağıtarak binadaki tüm kaloriferleri ısıtır. Kalorifer kazanlarının güvenliği için binanın tepesine genleşme tankı konulur. Bu genleşme tankı kazanda oluşabilecek patlamalara engel olur. Kış aylarında devalı olarak 7/24 kullanılan kalorifer kazanları mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Hemen İncele

Buhar Kazanı Muayenesi

Buhar kazanları buhar elde etmek için kullanılan kazanlar dır. Kömür, doğal gaz ve motorin gibi yakıtlar yakılarak kazan içerisinde su ısıtılır ve buhar elde edilir. Endüstriyel alanlarda sıkça kullanılan buhar kazanlarının içerisinde bulunan su yüksek ısıda buhar olan su kazan içerisinde su’dan daha fazla yer kaplar ve yüksek basınç oluşur. Buhar kazanlarında oluşan yüksek basınç kazandaki ekipmanlar ile kontrol altına alınır. Buhar kazanları devamlı olarak çalıştıkları için mutlaka kontrolleri yapılmalıdır. Zira zamanla buhar kazanlarında basınçtan ve yüksek ısıdan dolayı kazalar ortaya çıkabilir. Can ve mal güvenliğini almak için mutlaka buhar kazanlarınızı onaylanmış kuruluşlara periyodik kontrol yaptırınız. Basınçlı kap ve tesisatlarınızı periyodik kontrol yaptırmanız yasal bir zorunluluktur.

Hemen İncele

Buhar Jeneratörü Muayenesi

Buhar jeneratörleri ürettiği buharı depolamadan buharı direk olarak çalışan sisteme gönderir. Genellikle büyük işletmelerde, otellerde, çamaşırhanelerde, meşrubat, ilaç, deri, kimya sanayinde, tekstil sektöründe ve fabrikalarda kullanılırlar. Buhar jeneratörleri buhar yüksek basıncı güvenli bir şekilde üretir. Buhar jeneratörleri en küçük işletmelerden en büyük işletmelere kadar farklı büyüklüklerde üretimi yapılır. Birçok işletme 2000kg/h’ in altında buhara ihtiyaç vardır. Buhar jeneratörlerinin patlama riski su hacminin ve işletme basıncının önemi büyüktür. Bu nedenle insanların bulunduğu veya çalıştığı yerlerde buhar jeneratörleri ile çalışılırken dikkat edilmelidir. Buhar jeneratörü yüksek basınçta buhar ürettikleri için patlamalara ve ölümcül can ve mal kaybına yol açabilir. Günümüzde de yaşanan bu kazalar nedeniyle bir çok insan ölmüştür. Günümüzde basınçlı buhar üreten jeneratörler için güvenlik amacıyla tesisat ve techizatlar da farklı ekipmanlar ile önlem alınmıştır. Ancak yüksek basınçta çalıştıkları için buhar jeneratörleri mutlaka onaylanmış kuruluşlar tarafından bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Hemen İncele

Pistonlu Kompresör Muayenesi

Pistonlu komresörleri piston kolu, piston, krank mili, gövde ve silindir gibi parçalardan meydana gelmektedir. Ortamdaki havayı sıkıştırıp basıncı arttıran yani basınçlı hava üreten makinalardır. Pistonların hareket ettirilmesi ile elde edilen havanın kompresör yardımı ile basıncı arttırılır. Düşük basınç elde etmek için tek kademeli yüksek basınç elde etmek içinse çift kademeli kompresör kullanılır. Endüstriyel alanlarda, otomobil servisi, diş teknisyenleri ve tekstil üreticileri gibi yerlerde kullanılmak üzere yapılan pistonlu kompresörlerin kazaya sebebiyet vermemeleri için mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği için önemli olan bu kontroller “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği”ne tabiidir.

Hemen İncele

Vidalı Kompresör Muayenesi

Diğer kompresörlerden farklı olarak birbirine geçmiş rotor ile basınçlı hava üreten makinaya vidalı kompresör denir. Basınçlı hava üreten vidalı kompresörler havayı hızlandırıp savurarak basınç oluşturur. Motordan alınan güçle vidanın dönmesi ile içindeki rotorları hareket ettirir ve hava basıncı elde eder. Sessiz çalışan bu kompresör türü erkek ve dişi rotorlar birleşerek çalışır. Yüksek basınç ile çalışan vidalı kompresörlerin mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. Bakımları ve kontrolleri yapılan vidalı kompresörler hem uzun süre hemde güvenli olarak çalışırlar. Yapılan kontroller aynı zaman da iş sağılığını ve güvenliğini de almış olur. Basınçlı kaplarda periyodik kontrol yasal bir zorunluluktur. Basınçlı kaplarda vidalı kompresörler “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine” tabiidir.

Hemen İncele

X
Yangın Dolabı Muayenesi

Yangın dolabı yangın anında yangına hemen müdahale etmek için kullanılır. Yangın dolabı içerisinde basınca dayanıklı hortum bulunmaktadır. Yangın söndürme amaçlı kullanılan yangın dolabı genellikle işletmelerde, binalarda, okullarda, hastanelerde ve otellerde kullanılmaktadırlar. Yangın dolapları her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenir.

Hemen İncele

Yangın Tesisatı Muayenesi

Yangın Tesisatı gibi sistemlerin faal olmayısı, yanlış kullanım veya kusurlu araçların kullanılması neticesinde çok sayıda üzücü kazalar yaşanmaktadır. Yangın Tesisatı periyodik muayenelerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal mevzuatların zorunlu kıldığı bir uygulamadır.

Hemen İncele

Yangın Pompası Muayenesi

Her an oluşabilecek yangınlara karşı yangın pompası büyük bir öneme sahiptir. Normal pompalara göre daha verimli çalışan yangın pompaları su teminini hızlıca karşılamaktadır. Binalarda, endüstriyel alanlarda, insanın olduğu ve yangın çıkabilecek her yerde kullanılırlar.

Hemen İncele

Yangın Hidrantı Muayenesi

aaaaa

Hemen İncele